zamknij Ten serwis do poprawnego działania potrzebuje plików cookies. Zapoznaj się z naszą polityką wykorzystania plików cookies.

REGULAMIN

I. ZASADY OGÓLNE:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

Sklep Centrum AGD dostępnego pod adresem: sklep.centrumagd.com

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep działający pod adresem sklep.centrumagd.com prowadzony jest przez

Mebica Piotr Mroczkowski

Warszawa 04-161

Komorska 4/100

NIP: 113-038-30-75

REGON: 141896725

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;

b)warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów

dostępnych w ramach sklepu;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w

ramach sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej SERWISU sklep.centrumagd.com

6. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w

szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia

umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie ofertę handlową w

rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego.

7. Dane osobowe rejestrowane w sklepie internetowym są zbierane i

przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem

wszelkich wymogów zawartych w ustawie z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133

po.833) o ochronie danych osobowych.

8. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub

posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.

II. DEFINICJE:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

prawną, a która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego

sklep.centrumagd.com;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr

16, poz. 93 z późn.zm.);

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności

prawnej z Mebica Piotr Mroczkowski niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością

gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa zamówienie w

sklepie internetowym. Część zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie

Konsumentów, co jest wprost określone;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w

ramach sklepu internetowego sklep.centrumagd.com;

5. Sklep (Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem

sklep.centrumagd.com, za pośrednictwem którego Klient może

składać zamówienia;

6. Towar – wszelkie produkty prezentowane w sklepie internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego, zawarta pomiędzy Mebica Piotr Mroczkowski  a Klientem,

zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204

z późn. zm.);

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do

zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę

towaru;

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU:

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest rejestracja użytkownika.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza

rejestracyjnego, udostępnianego na stronie sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść regulaminu oraz podanie

danych osobowych w polach oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Właściciel sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu, jak

również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu, ze

skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a

w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub

nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu naruszenia dóbr osobistych osób

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela sklepu za

zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Właściciela sklepu.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu, nie może

dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela sklepu.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku

ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych

usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji

przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra

osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowanie, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach

sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

Właściciela sklepu,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także

z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. PREZENTACJA TOWARÓW:

1. Produkty i ceny prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej

w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do

składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71

Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w

szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. W

przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe

zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.

2. SKLEP dołoży wszelkich starań aby publikowane w nim dane i produkty były

wolne od błędów. Błędne dane nie mające wpływu na wygląd i jakość produktu

(oznaczenia producenta, itp.) nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń

Klienta.

3. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze zdjęciem lub opisem Klient

jest zobowiązany poinformować o tym obsługę sklepu w terminie trzech dni

roboczych od dnia otrzymania towaru.

4. Ceny towarów prezentowanych na stronie sklepu podane są w złotych polskich i

zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

5. Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,

jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i

odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.

6. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech

produktu.

7. Wszystkie dane, opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie stanowią jego

własność w rozumieniu przepisów o własności intelektualnej, a co za tym idzie nie

mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy

prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody właściciela Sklepu.

8. W Sklepie nie łączy się promocji i rabatów.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

1. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli towar jest dostępny w magazynie. W

innym przypadku Klient zostanie poinformowany o tej sytuacji i podejmie

decyzję czy:

- realizować niepełne zamówienie

- dołączyć inny towar

- anulować zamówienie

2. Zamówienia są realizowane według kolejności wpływania aż do wyczerpania

zapasów w magazynie.

3. SKLEP zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku

wystąpienia błędów w danych zawartych w sklepie. Dotyczy to danych w opisie

produktu, ceny, stanu magazynowego oraz błędów i wątpliwości dotyczących

danych podanych przez Klienta w czasie REJESTRACJI i składania zamówienia.

4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane Sklep

zastrzega sobie prawo do jego wstrzymania, bez powiadomienia o tym klienta.

5. Zamówienia zawierające błędy będą weryfikowane lub nie będą realizowane.

VI. DOSTAWA:

1. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania

Zamówienia.

3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firm spedycyjnych takich jak DPD, DHL, UPS oraz inne.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu

sposób.

5. Koszty dostawy towaru pokrywa Klient.

Promocja "Darmowa Wysyłka przy zakupach powyżej 999 zł " dotyczy jednorazowego

zamówienia, w którym wartość zakupionych produktów przekroczy 999zł

Darmowa wysyłka realizowana jest za pomocą firm kurierskich.

Dodatkowo koszty dostawy każdorazowo zostaną wskazane w czasie składania

Zamówienia.

6.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi

istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie

Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki

zawierającej Towar rachunku

7. Przesyłki dostarczane są tylko w dni robocze.

8.W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia

należy odmówić jej przyjęcia i sporządzić protokół szkody wraz z kurierem i

poinformować niezwłocznie Sklep.

VII. PROMOCJE:

1. Sklep zastrzega sobie prawo do tworzenia, zgodnie z wolą właścicieli,

sezonowych promocji oraz do okazjonalnego rozdawania darmowych

produktów w ramach konkursów lub promocji reklamowych.

2. Osoba obdarowana zobowiązana jest do pokrycia tylko i wyłącznie kosztów

wysyłki nagrody zgodnie z cennikiem zawartym w zakładce dostawa sklepu

sklep.centrumagd.com

3. Aby skorzystać z sezonowej promocji należy poprawnie wpisać kod

rabatowy znajdujący się w opisie akcji promocyjnej. Rabat zostanie

automatycznie uwzględniony w zamówieniu.

4. Promocje i rabaty nie łączą się.

5. O aktualnych promocjach klienci informowani będą drogą mailową poprzez

newsletter, na oficjalnym profilu Facebook oraz na stronie internetowej

sklep.centrumagd.com

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW:

1. Właściciel Sklepu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową

sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym

Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub

na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres:

sklep@centrumagd.com Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia

każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie

rozpatrzona.

3. Właściciel Sklepu nie jest producentem towarów. Producent ponosi

odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

4. Gwarancja nie obejmuje przypadkowych lub celowych uszkodzeń

mechanicznych ani uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania.

5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu.

6. Reklamowany towar powinien być czysty, w przeciwnym razie Właściciel Sklepu

zastrzega sobie prawo nie przyjęcia reklamacji.

7.Każda przesyłka z towarem podlegającym reklamacji powinna zawierać

oświadczenie dotyczące opisu przyczyny reklamacji, okoliczności i datę

ujawnienia wady, deklarację żądań (wymiana, naprawa, zwrot gotówki) imię,

nazwisko, adres oraz nr konta do przelewu.

8. W przypadku zgłoszenia reklamacji koszty opakowania i przesyłki z nią

związane pokrywa Klient.

9. Sklep nie odbiera paczek wysłanych na koszt sklepu lub za pobraniem.

10. Reklamacja zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki

przez Sklep.

11. Możliwa jest wymiana towaru na inny, po wcześniejszym uzgodnieniu z

Właścicielem

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ

ELEKTRONICZNĄ:

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego

działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i

zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości

zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela sklepu o

wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać

pisemnie na adres: sklep@centrumagd.com

4. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej. W reklamacji Klient powinien

podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy,

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w

terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie

Klienta, w jakim terminie reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Rozstrzyganie ewentualnych sytuacji spornych powstałych pomiędzy

Właścicielem Sklepu Mebica Piotr Mroczkowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym

zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem sklepu

a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego

Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Właściciela sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.